Общи условия

 

1. ОРГАНИЗАТОР И ОБВЪРЗАВАЩА СИЛА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между EЛЕВЪН ДИДЖИТАЛ ЕООД, с ЕИК 204774408 и адрес на управление гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 144, наричано по-долу за краткост ОРГАНИЗАТОР, и ползвателите на услугите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

1.2. Настоящите общи условия се прилагат за всички услуги на сайта на Организатора,  включително услуги, изискващи регистрация, или такива, за които не се изисква регистрация.

 

1.3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.3.1. Наименование на ОРГАНИЗАТОРА: EЛЕВЪН ДИДЖИТАЛ ЕООД

1.3.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 144, вх. Б, ап.15  и адрес за упражняване на дейността: гр. София, гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 144, вх. Б, ап.15

1.3.3. Данни за кореспонденция: hi@elevendigitall.com

1.3.4. Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни Адрес: София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-518, уеб сайт: www.cpdp.bg , еmail: kzld@cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите Адрес: София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, уеб сайт: www.kzp.bg, гореща линия: 0700 111 22.

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНИ

2.1. Общи условия – описаните на настоящата страница Общи правила за участие в онлайн курсовете, провеждани от EЛЕВЪН ДИДЖИТАЛ ЕООД, както и предоставяните от ОРГАНИЗАТОРА други информационни услуги. Неизменна част от Общите условия е Политиката за поверителност.

2.2. Организатор – юридическо лице, организиращо и провеждащо онлайн курсове или предоставящо обучителни или информационни услуги.

2.3. Ползвател – всяко дееспособно лице на или над 18 г. или юридическо лице, което е сключило договор за покупко-продажба на услугата онлайн обучение от разстояние, чрез уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА.

2.4 Потребител – физическо или юридическо лице, което използва уебсайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува услуги, остава отзиви, коментари и ревюта или извършва всякакви други действия чрез него.

2.5. Услуга – предоставяне на достъп на ПОЛЗВАТЕЛЯ до обучителни и информационни материали в посочената обучителна сфера посредством учебната платформа, уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА или платформи на трети страни.

2.6. Поръчка –  електронен документ, създаден от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ и чрез уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА, с който ПОЛЗВАТЕЛЯ, заявява своето ясно намерение за закупуване и заплащане на обучение.

2.7. Договор –  сключения от разстояние договор между ОРГАНИЗАТОРА и ПОЛЗВАТЕЛЯ за покупко-продажба на УСЛУГАТА през уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА, неразделна част от който са настоящите Общи условия. Обучителните и информационни материали се използват от ПОЛЗВАТЕЛЯ дистанционно.

2.8. Обучителни материали – текстове, изображения, графики, видео съдържание, аудио записи, както и друга информация, предоставена от ОРГАНИЗАТОРА на ПОЛЗВАТЕЛЯ с учебна цел като част от обучението.

2.9. Акаунт – част от уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА, изискващ въвеждане на регистрационно име, имейл адрес и парола, позволяващи на ПОЛЗВАТЕЛЯ да прави поръчки, да достъпва обучителни материали или  използва допълнителни функционалности на уебсайта, включително историята на използване на уебсайта, като достъп до направени поръчки, фактури и др.

2.10. Уебсайт (Website) – колекция на публично достъпни, взаимосвързани уеб страници, съдържащи дигитално съдържания, които споделят едно име на домейн (URL адрес).

2.11. Браузър (Browser) – компютърна програма с графичен потребителски интерфейс за показване, достъпване и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет чрез използването на протоколи за пренос на данни.

2.12. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към други уебстраници в същия уебсайт или уебстраници на други платформи или уебсайтове.

2.13. Бисквитки (Cookies) – малък размер файл с информация,  изпращана от уеб сървъра към интернет браузъра,  който позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

2.14. Бот (Bot) – автоматичен или полуавтоматичен инструмент, който извършва различни или повтарящи се задачи на основаната на  мрежови услуги.

3. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

3.1. По смисъла на Закона за електронната търговия, Услугата, предоставяна от на Ползвателя, представлява услуга на информационното общество. Услугата, предоставяна от ОРГАНИЗАТОРА,  включва:

3.1.1. Извършване на обучение по конкретизирана от ОРГАНИЗАТОРА тема, посочена в съответната информационна уеб страница за обучението, чрез специално създадени за целта информационни ресурси, включващи видео лекции, текстови файлове, графични и видео учебни материали и други материали, както и обучителни сесии, провеждани дистанционно с помощта на Skype или Google Hangouts или друга подобна софтуерна платформа.

3.1.2. Достъп до всички информационни ресурси за конкретното обучение: видео лекции, изображения, текстови, графични, аудио материали, публикувани на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА или в друга специфична платформа или форум група, които ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя като част от учебния материал.

Точните и пълни параметри, които Услугата включва, са описани подробно на съответната уеб страница на обучението на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРЪТ.

3.1.3. Съдържанието на обучителните материали е на български език, освен в случаите, когато се използват наименования, термини и др. от оригиналните източници. Договорът за Услугата се сключва на български език.

 

4. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

4.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ предоставя Услугата срещу възнаграждение, което е дължимо от Ползвателя.  Ползвателят заплаща Услугата съгласно избрания от него абонаментен план или еднократна такса.

4.2. Конкретна информация за цената на всяка отделна Услуга, както и възможните начини за плащане са посочени в съответната информационна уеб страница за обучението на  уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА.

4.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно обявената цена на страницата на обучението.

4.4. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, посочена в страницата на обучението или уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА, в срок от не повече от 3 (три) работни дни от датата на регистриране и заявяване на Услугата.

4.5. Плащането от страна на Ползвателя се потвърждава от ОРГАНИЗАТОРА чрез активиране на Услугата и съответстващо на конкретната заявка и писмено потвърждение, изпратено на предоставения при регистрацията на Ползвателя имейл адрес.

4.5.1. В случаите, в които Ползвателят не заплати таксата в посочения горе срок, неговата регистрацията за обучението се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението.

4.6. Ползвателят има възможност да използва следните начини на плащане:

4.6.1.  Банков път

Получател: Елевън Диджитал ЕООД

Банка: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG06FINV91501017064224/ BIC: FINVBGSF

4.6.2.  С банкова карта

4.6.3.  PayPal.

4.7. При заплащане с банкова карта, обработката на плащането и данните на Ползвателя, включително въвеждането на номера на картата, се случва на специална защитена страница на процесинговите системи (PayPal или друга). Въведените данни на Ползвателя, включително номера на банковата карта, не се предоставят на ОРГАНИЗАТОРА. При плащането е необходимо Ползвателя да посочи същото име и електронна поща, както при регистрацията за онлайн курса.

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Договорът между ОРГАНИЗАТОРА и Ползвателя представлява настоящите общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях, както и Политиката за поверителност на данните. Общите условия са достъпни  на достъпни на адрес https://elevendigitall.com/termsofuse/, а Политиката за поверителност на личните данни е достъпна на адрес https://elevendigitall.com/privacypolicy/.

5.2. Страна по договора с ОРГАНИЗАТОРА е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя, които той е посочил при регистрацията си.

5.3. Настоящият договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ОРГАНИЗАТОРА в уебсайта на Доставчика.

5.4. В случаите, когато Услугата се заявява след извършване на първоначалната регистрация, договорът за използването на Услугата се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез съответната уеб страница на Обучението на съответната страница на ОРГАНИЗАТОРА.

5.5. В случаите, когато Услугата може да се използва без да е необходима регистрация от страна на Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото използване на Услугата от Ползвателя. Настоящите общи условия имат действия още от момента на първото използване на услугата или на достъпване на уебсайта на Организатора от Ползвателя до момента на преустановяване на използването.

 

6. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЗА УСЛУГАТА

6.1. Съгласно чл. 7.17 от Закона за Електронната търговия, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да посочва причина за отказа си. В тези случаи Ползвателят има право на пълно възстановяване на платените от него суми за Услугата при отказа от договора.

6.2. Ползвателят заявява правото си на отказ чрез недвусмислено писмено уведомление за решението си за отказ от договора чрез изпращане на имейл до електронната поща на ОРГАНИЗАТОРА, указана в уебсайта elevendigitall.com. След получаването на заявката за отказ от договора ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен незабавно да изпрати на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

6.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Ползвателя при първоначалното заплащане на услугата, освен ако Ползвателят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ОРГАНИЗАТОРА.

6.4. Паричната сума се възстановява не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ОРГАНИЗАТОРА е бил писмено уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора

6.5. Вместо възстановяване на получените суми ОРГАНИЗАТОРЪТ също може да предостави кредитен ваучер за друго обучение, предлагано на уебсайта му.

6.6. Право на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

6.6.1. В случаите, когато услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и съответното потвърждение от негова страна, че е информиран и знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

6.6.2. Изпълнението на Услугата се счита започнало и изцяло изпълнено с предоставяне на онлайн достъп до избраното Обучение от страна на Ползвателя и вход в системата от страна на Ползвателя с потребителско име и парола.

6.6.3. Със съгласието си с настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ от договора и възстановяване на изплатените суми, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ОРГАНИЗАТОРА

 

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

7.1. За участие в, който и да е от онлайн курсовете и да се възползва от Услугата, Ползвателят е необходимо да попълни регистрационна форма на интернет страницата на обучението, като въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.

7.2. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, както и с попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам Общите условия”, бутон “Регистрация” или друго изявление, изразяващо съгласие на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА, Ползвателят недвусмислено декларира,  че е запознат и приема Общите правила и се задължава да ги спазва.

7.3. С регистрацията си и заплащане на указаната такса за участие, Ползвателят потвърждава, че е запознат, че за достъпа до обучителните материалите в сайта на Организатора са му необходими персонален компютър и връзка с интернет.

7.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ потвърждава направената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на уведомително писмо на посочения от Ползвателя електронен адрес, на който също се изпраща и хиперлинка за активиране на регистрацията. С натискане на хиперлинка в уведомителното писмото, Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора. Със  потвърждаването на регистрацията и създаването на  акаунт на името на Ползвателя, той потвърждава, че между него и ОРГАНИЗАТОРА възникват договорни отношения.

7.5. Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни при извършване на регистрацията си.  В случай на промяна, Ползвателят може и е задължен да актуализира данните си.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

8.1. Договорът за предоставяне на Услугата може да бъде прекратен в случаите на:

8.1.1. При прекратяване на регистрацията на Ползвателя.

8.1.2. При изтичане на срока на договора за Услугата.

8.1.3. По взаимно съгласие на страните, изявено в писмен вид.

8.1.4. Едностранно за всяка една от страните в случаите, когато е налично неизпълнение на някое от задълженията на другата страна, изявено в съответното предизвестие.

8.1.5.  В случай на преустановяване на дейността на ОРГАНИЗАТОРА, прекратяване на поддържането на уебсайта му, обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ОРГАНИЗАТОРА.

8.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати едностранно договора, когато Услугите се използват в нарушение на общите условия, законодателството в Република България или общоприетите норми и добри практики.

8.3.  ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да спре еднократно или постоянно достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

8.3.1. При наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

8.3.2. В случаите, в които има техническа профилактика, като Ползвателите се уведомяват предварително.

8.3.3. При наличие нарушение на настоящите общи условия от страна Ползвателите.

8.3.4. В случай, че Ползвателят не е заплатил дължимата сума за Услугата.

8.4.  ОРГАНИЗАТОРЪТ е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството по чл. 8.1, което е причина за преустановяването на Услугата.

8.5. Прекратяване достъпа до информационните и учебните услуги от страна на ОРГАНИЗАТОРА може да се случи в следните случаи:

8.5.1. При изразено несъгласие от страна на Ползвателя с промените в общите условия, отправено до Доставчика.

8.5.2. При нарушение на правилата на настоящите общи условия от страна на Ползвателите.

8.5.3. При прекратяване действието на Общите условия.

 

9. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

9.1. Ползвателят има право да използва Услугата, предоставена от ОРГАНИЗАТОРА, добросъвестно и само по предназначение.

9.2. При използването на Услугата, Ползвателят няма право да използва софтуер, или други инструменти или технологии, които биха могли да предизвикат затруднения в предоставянето или използването й.

9.3. Ползвателят се задължава да не разпространява, да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информацията от уебсайта или учебните материали,  под формата на видео или аудио материали, текстови или звукови файлове, изображения, графики, съобщения, както и по други начини.

9.4. Ползвателят няма право да добавя, качва, разпространява на уебсайта или другите комуникационни платформи на ОРГАНИЗАТОРА информационни материали под каквато и да е форма, софтуер, или други инструменти или технологии, които:

9.4.1. Съдържат компютърни вируси или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или могат да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи на ОРГАНИЗАТОРА или Ползвателите. Специфично се забранява използването на автоматични средства като „ботове” или други автоматични системи,  с които да се извлича на информация при посещаването на уебсайта или се постига функционално свързване на съдържанието на уебсайта с други уебсайтове.

9.4.2. Съдържат нежелани комуникации, spam, junk mail, верижни писма, пирамидални схеми и/или други възможни средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изричното съгласие на ОРГАНИЗАТОРА.

9.4.3. Противоречат на законите в Република България или чуждестранни закони, включително такива, които нарушават права на интелектуална собственост или сродните им права.

9.4.4. Съдържат обидно, нецензурно, порнографско, расистко съдържание или друго съдържание, което нарушава правата на човека или противоречи на добрите нрави както и съдържание, което съдържа заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека.

9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ  има правото да променя и/или допълва съдържанието и обема на обучителните материали за Услугата.

9.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ по своя преценка има право да използва различни софтуерни решения за предоставяне на Услугата, като от това не произлиза задължение за използване конкретен софтуер или софтуерна версия.

9.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължението да актуализира, поддържа, променя или добавя информация или функционалности към Услугата, както и към софтуера, използван за предоставяне на Услугата, за който и да е период от предоставянето на Услугата.

 

10. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. Информацията, съдържаща се уебсайта еlevendigitall.com, както и всички информационни и учебни материали, както и всички елементи от съдържанието и дизайна на уебсайта, чрез, които се предоставя Услугата, включително текстове, изображения, фотографии, графики, презентации, видео, аудио съдържание, софтуерни програми, както и друга информация или елементи, са обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

10.2. Ползвателят има право да използва съдържанието и обучителните материали, свързани с предоставяне на Услугата, само във връзка с обучителни и информационни цели и при спазване на добрите практики по отношение на авторски и други права на интелектуалната собственост и само за лични нетърговски цели.

10.3.  С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява, че няма право от свое или от чуждо име да показва на трети лица, да възпроизвежда и/или копира, съхранява, преработва, както и публично да представя изцяло или частично предоставените му материали, без предварителното писмено съгласие на ОРГАНИЗАТОРА.

10.4. При установяване действия, които са в нарушения на правата на интелектуална собственост върху Услугите на ОРГАНИЗАТОРА, посочените в настоящите Общи условия, Ползвателят се отстранява от по-нататъшно участие, и достъпът му до уебсайта се преустановява, като заплатените такси не се възстановява и  Ползвателят дължи на ОРГАНИЗАТОРА неустойка. Размерът на неустойката се определя от ОРГАНИЗАТОРА за всяко отделно нарушение, като това не лишава ОРГАНИЗАТОРЪТ от възможност да търси обезщетение за пълния размер на претърпените вреди.

10.5.  При публикуване на части от информационни текстове или други материали, които са общодостъпни като съдържание на уебсайта еlevendigitall.com, е необходимо позоваване на автора, както и добавяне на хиперлинк към уебсайта на еlevendigitall.com.

 

11. ОТГОВОРОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за каквито и да са вреди, загуби или пропуснати ползи в следствие на употребата на сайта и разположението в него информационни ресурси и обучителни материали, от използването на предоставената от ОРГАНИЗАТОРА Услуга, както и вследствие на спиране, промяна или ограничаването на достъпа до Услугата.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за непостигнати резултати или пропуснати ползи от страна на Ползвателя по време на използване и след приключило използване на Услугата. ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи връщане таксата или части от нея ако Ползвателят не постигне очакваните за неговата дейност резултати.

11.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не гарантира, че наличните на уебсайта обучителни и информационни ресурси не съдържат грешки, обхващат напълно дадена обучителна област, както и че са непрекъсваеми.

11.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни и не гарантира незасегнатостта на уебсайта си от зловредни програми, компютърни вируси, троянски коне или други видове зловреден софтуер.

11.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за  съдържанието, структурата и техническото обезпечаване на уебсайтове на трети страни, които са достъпни чрез хиперлинкове посредством уебсайта elevendigitall.com.

 

12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ оперира в съответствие с изискванията на новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), като прилага адекватни мерки и процедури за защита на личните данни на Ползвателя.

12.2. Политиката за защита на личните данни  на ОРГАНИЗАТОРА е част от настоящите Общи правила и е обявена на адрес https://elevendigitall.com/privacypolicy/.

12.3. С приемането на настоящите Общи правила, Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Организатора и потвърждава своето съгласието, че предоставят на Организатора доброволно личните си данни (име, мобилен телефон, имейл адрес или други), както и че Организаторът има право да обработва личните му данни.

12.4. Всеки Ползвател има право по всяко време да поиска от Организатора да заличи негови лични данни, като в резултат на което данните ще бъдат изтрити незабавно.

 

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Спорове между Организатора и Ползвателите се решават чрез постигане на взаимна договореност.

13.2. При невъзможност за постигане на договореност или неуредените в този договор въпроси, спорът се решава от компетентния български съд.

13.3. Комуникацията между Организатора и Ползвателя се осъществява в писмена форма, което може да включва и изпращане по електронна поща, натискане на хиперлинк или поставянето на уведомление на видно място в уебсайта от страна на Организатора.  Съобщенията, предадени по тези начини се считат за получени от страна на Ползвателя без да е необходимо изрично потвърждение от негова страна.

13.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя, допълва или прекратява действието на настоящите Общи условия по всяко време,  като той трябва да уведоми всички регистрирани Ползватели на Услугата по адекватен начин.

13.4. Ползвателите на Услугата без регистрация се съгласяват, че новите общи условия влизат от сила от момента на използването на уебсайта, без да е необходимо специално уведомление за промяната.

 

Настоящите общи условия влизат в сила от: 20.07.2018

Последна промяна: 20.07.2018